Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Pomáhá seniorům, zdravotně postiženým, mladým lidem, matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, migrantům, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi a lidem, kteří se ocitli v tísni nebo na okraji společnosti.

Významnou činností Arcidiecézní charity Praha je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Specializuje se na pomoc v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a prevence a komunitního rozvoje. Podpora směřuje především do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie) a do Indie.

V Bělorusku se programy zaměřují na pomoc nejchudším rodinám a seniorům a dále podporu lidských práv a demokratizace. Od roku 2003 rozvíjí Charita partnerství s místními církevními a dalšími neziskovými organizacemi. Podporuje jejich kapacity zejména v oblasti posilování občanské společnosti, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a dobrovolnictví. Každoročně jsou pro mladé lidi z Běloruska pořádány pobyty v České republice, aby mj. získali zkušenosti s fungováním demokratické společnosti.

Arcidiecézní charita Praha je církevní právnickou osobou zřízenou Arcibiskupstvím pražským; je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

V České republice je charitní síť tvořena 8 (arci)diecézními Charitami a stovkami farních, městských a oblastních Charit. Celou síť pak zastřešuje sdružení Charita Česká republika.

Adresa: Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44, 120 00  Praha 2

E-mail: praha@praha.charita.cz

WWW: www.praha.charita.cz

Telefon:+420 739 002 909