Ochrana osobních údajů

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů pro účely registrace účastníka v účastnické databázi a pro účely související s rozesílkou Zpravodaje a informací o akcích asociace DEMAS. Poskytnuté osobní mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to pouze v zákonem stanoveném rozsahu a ze zákonem stanovených důvodů. Dále potvrzuji, že jsem si vědom svých práv dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména, že mám právo kdykoli požádat o vymazání údajů z databáze registračního systému, a to zasláním písemného požadavku na e-mailovou adresu info@demas.cz. Jsem seznámen s tím, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů před jeho odvoláním.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení osobních údajů

Asociace DEMAS přijala dostatečná organizační i technická opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, jejich přístup k osobním údajům je omezen pouze na údaje nezbytně nutné pro jejich práci.

Sdílení osobních údajů se třetími osobami

Asociace DEMAS nebude poskytovat žádné údaje třetím osobám s výjimkou údajů, které byly poskytnuty v rámci peticí. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetím osobám tak, aby byl naplněn účel dle petičního zákona.

Cookies

Webové stránky DEMAS obsahují řadu externích odkazů jako např. weby partnerských organizací, donorů, Facebook či Youtube, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než webové stránky DEMAS. Cookies můžete zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče. Asociace DEMAS nesbírá pomocí cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

V případě přihlášení se k odběru Zpravodaje, novinek a pozvánek zpracovává Asociace DEMAS poskytnuté osobní údaje až do odvolání, tedy do případného odhlášení se z naší databáze. V případě konferencí nebo kampaní je tomu do ukončení dané akce.

Aktualizace

Asociace DEMAS udržuje zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa

Kontaktní adresa pro vymazání z databáze (zrušení souhlasu), aktualizaci osobních údajů nebo případné dotazy je info@demas.cz.