DEMAS

Asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě.

Naše mise

„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům a občanské společnosti.“

Kdo jsme

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Stavíme zejména na dnes již solidních základech významného segmentu českého neziskového sektoru realizujícího tzv. transformační spolupráci, na zkušenostech a know-how v oblasti přechodu k demokracii, ale také na pocitu spoluzodpovědnosti za demokratický vývoj v těch méně šťastných zemích než je Česká republika. Na půdě DEMAS proto nalézáme společné zájmy a hodnoty, což nám umožňuje efektivní spolupráci s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na poli lidských práv.

DEMAS je

  • bránou k informacím o české transformační spolupráci
  • platformou pro spolupráci, koordinaci, sdílení informací a zkušeností
  • cestou k praktické podpoře lidských práv a demokracie v zahraničí
  • vodítkem pro vaši efektivní podporu lidských práv a demokracie

Zásady práce a klíčové společné cíle členů DEMAS

1. Prosazování a podpora fungující demokracie

Demokracie je univerzálně platný koncept. Fungující demokratický systém je ten, kde jsou respektována lidská práva, funguje právní stát a otevřený politický proces včetně svobodných a spravedlivých voleb, existuje dělba mocí ve státě, svobodně působí a rozvíjí se média i občanská společnost, funguje svobodná tržní ekonomika. Takový systém nejlépe garantuje základní práva a svobody občanů.

2. Odmítáme zpochybňování univerzality lidských práv

Jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou – v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN – univerzální.

„Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. … Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.“  (Všeobecná deklarace lidských práv, http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf)

3. Zkušenost s nedemokratickým režimem a jeho transformací, respekt k historii

Naše nedávná historie nám usnadňuje porozumět dění v transformujících se a/nebo nedemokratických státech. Cítíme povinnost nabízet těmto zemím – často i negativní – zkušenosti z naší transformace. Snažíme se přitom pracovat na partnerském principu, nikoliv stylem „učitel – žák“; snažíme se také reflektovat „historickou paměť“ zemí, v nichž působíme. Pro úspěch naší práce je nezbytné, aby nevzbuzovala negativní nálady či podezření z postranních úmyslů.

4. Vhodné metody

Metodou naší pomoci je vzdělávání, šíření informací a sdílení zkušeností s procesem společenské transformace. Poskytujeme také přímou podporu našim partnerům. Forma a náplň pomoci musí reflektovat místní podmínky a specifické potřeby.

Žádáme po politických reprezentacích odvahu použít ve prospěch ochrany lidí a jejich práv jasných politických gest, která jsou mnohdy významnější a účinnější než tichá finanční podpora.

5. Mezinárodní spolupráce

Jsme součástí širokého mezinárodního společenství, které vyznává hodnoty svobody a demokracie. Přes občasné rozdíly v metodách či důrazu na některé specifické otázky proto pro dosažení našich cílů v maximální míře využíváme spolupráci na evropské a globální úrovni. Našimi primárními partnery jsou občanská společnost a demokratické vlády; existují nicméně okolnosti, kdy jasně vymezená spolupráce s institucemi v nedemokratických režimech (univerzity, místní samospráva apod.) může být účelná. Taková spolupráce pak musí probíhat transparentně, s jasně definovaným výsledkem a bez sebemenšího omezení možnosti a ochoty kriticky hodnotit daný režim. Spolupráce s partnery v cílových zemích není podmíněna souhlasem jejich vlád.

Přílohy