Založení Platformy PAKT

Posláním platformy je podporovat účast občanů v rozhodovacích procesech jako nedílnou součást kvalitních a udržitelných rozhodnutí při řešení problémů života ve městech, regionech i na národní úrovni. Za kvalitní participativní procesy považujeme takové, které jsou v souladu se Standardy PAKT.

Členové Platformy PAKT:

 • usilují o prosazování Standardů PAKT
 • sdílejí informace o aktivitách v oblasti participace
 • monitorují naplňování Standardů PAKT
 • podporují participativní procesy ve svém okolí
 • mohou iniciovat společné aktivity členů Platformy a zapojovat se do nich

Principy komunikace:

 • základním komunikačním nástrojem členů platformy je emailová konference Platformy ()
 • členové Platformy spolu dále vzájemně komunikují prostřednictvím webových stránek, facebookového profilu a dalších elektronických způsobům komunikace
 • za bezproblémovou komunikaci je odpovědný koordinátor Platformy
 • Platforma je výhradně zaměřena na téma participace, komunikace a transparentnosti Platforma neslouží ke sdílení informací o jiných tématech či řešení osobních záležitostí členů platformy

Vznik členství:

 • členem se může stát nezisková organizace, zástupce veřejné správy, odborník anebo aktivní občan
 • zájemce o členství vyplní registrační formulář
 • zájemce se zavazuje k naplňování poslání Platformy PAKT
 • koordinátor Platformy rozešle informaci o přihlášce nového člena všem členům platformy
 • v případě, že se k přihlášce nového člena do sedmi dnů nevyjádří žádný ze stávajících členů negativně, stává se zájemce o členství členem
 • v případě námitek některého ze stávajících členů, usiluje Platforma o konsenzuální řešení

Členství zaniká:

 • člen písemně informuje koordinátora Platformy o ukončení členství
 • členská organizace ukončí činnost
 • členové platformy se usnesou, že konkrétní člen jedná v rozporu s posláním a pravidly Platformy anebo s obecnými etickými principy

Zakládající členové Platformy PAKT: Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Nadace Partnerství

Další informace naleznete na webových stránkách platformy, nebo na facebooku.


*cílem tohoto ustanovení je chránit členy platformy před zahlcením e-maily, které nesouvisí s tématem