Prosincový bulletin Arcidiecézní charity Praha

Vychází prosincový bulletin Arcidiecézní charity Praha:

Domov v běloruském kryčevě zrekonstruován díky českým dárcům

Domov pro seniory a lidi s po-stižením v běloruském Kryčevě se přestěhoval do zrekonstruo-vaných prostor v areálu místní nemocnice. Umožnil to dar Arcidiecézní charity Praha.

Dárek novorozencům v Ugandě

Pro Českou nemocnici sv. Karla Lwangy jsme zakoupili přetlako-vé ventilace CPAP, speciální zaří-zení, které pomáhá zachraňovat předčasně narozená miminka. Ta mívají potíže s intenzitou dý-chání a opakovaně se jim zasta-vuje dech. Každý nádech je pro ně stejně těžký jako ten první.

Laborantkou díky programu Adopce na dálku®

Vidya z Indie má dvě sestry a chudí rodiče nemohli zaplatit vzdělání všem dětem. Dívka by-la naštěstí v roce 2007 vybrána do programu Adopce na dálku®. „Adoptivní maminka“ paní Klára ji podporovala ve studiu na zá-kladní, střední i vyšší škole.

Tři plicní ventilátory pro honavarskou nemocnici

Když udeřila pandemie covid–19, všechny kliniky přestaly lé-čit pacienty, kteří přišli s horeč-kou, kašlem a dušností.

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké: Přispějte na  potravinovou pomoc lidem v nouzi

Distribuujeme ročně tuny potravinové pomoci lidem, kteří jsou v nouzi a kterým hrozí hlad. potraviny získáváme díky evropskému fondu FEAD i z potravinových sbírek. Během druhé vlny koronaviru se na nás obrátilo takové množství potřebných lidí, že zásoby potravin občas docházejí. prosím, přispějte na jejich nákup, aby pomoc mohla pokračovat dál.

Prosíme, podpořte sbírku darem na konto 749986/5500, variabilní symbol 41 nebo darujte on-line.