Logo Pasos

Pozvánka na veřejnou diskusi na téma “Rozvojová pomoc: Pohled z Prahy”

Jménem Asociace pro otevřenou společnost (PASOS) a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM bychom Vás rádi pozvali na seminář a veřejnou diskusi na téma “Rozvojová pomoc: Pohled z Prahy”, která se bude konat v Praze 25.dubna 2013.

Tři experti Institutu EUROPEUM zveřejní při této příležitosti své studie, které analyzují snahu ze strany české vlády, soukromých společností a občanské společnosti v plánování a implementaci oficiální rozvojové pomoci, včetně transformační koooperace.

Po prezentaci bude následovat diskuse nad výsledky těchto analýz s dalšími panelisty, kteří reprezentují klíčové sektory rozvojové pomoci, které se zúčastní mimo jiné také Zuzana Hlavičková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV.

Experti budou prezentovat následující práce:


Obchodní vzahy s příjemci oficiální rozvojové pomoci

Vladimír Bartovic, zástupce ředitele, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM


Role soukromého sektoru v rozvojové pomoci

Radomír Špok, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM


Občanská společnost: Aktivní a efektivní aktér v rozvoji a transformační spolupráci

Věra Řiháčková, Senior Analyst, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Událost začne v  10:00 v  Černé Labuti, Na Poříčí 25, 8. patro, Praha 1. Prezentace i následná diskuse se budou konat v českém jazyce. Servírována bude káva, čaj, džus a malé občerstvení. Registrace je možná na adrese oda@pasos.org. V případě včasné registrace budou v předstihu zaslány drafty analýz.

Tato událost je součástí projektu „Aktuální informace o současném stavu provádění mezinárodních/bilaterálních obchodních režimů s příjemci oficiální rozvojové pomoci a aktuální úloha občanské společnosti a soukromého sektoru jako rozvojových aktérů v nových členských zemích EU” sponzorovaného Evropskou komisí, který zkoumá, jak nové členské státy přispívají k úsilí v oblasti rozvoje. Tento projekt je financován Evropskou unií.


PASOS

Pasos je sítí 56 nezávislých think tanků Evropy a střední Asie, PASOS se snaží podporovat a chránit hodnoty demokracie, lidských práv a otevřené společnosti – včetně právního státu, řádné správy věcí veřejných a hospodářského a sociálního rozvoje – především pomocí podpory organizací občanské společnosti, které jednotlivě i ve spolupráci s dalšími podporují účast veřejnosti na veřejných politikách na úrovni Evropské unie, ale i  v dalších evropských a globálních strukturách a v širší oblasti Evropy a střední Asie.


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské politiky.

Přílohy