NEWSLETTER REVUE POLITIKA 11/2011


***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Zdeněk Koudelka: Zachovejme právo prezidentské milosti

Články a komentáře
——————————————————————————-
2. Josef Mlejnek jr.: Bomba jménem Palikot
3. David Hanák: Nepřátelé demokracie
4. Jan Frank: Chceme žít v politickém matrixu?
5. Bronisław Wildstein: Usmrkanci proti filozofovi. Proces s profesorem
Ryszardem Legutkem
6. Ondřej Šlechta: Česká republika se chovala jako poskok. Recenze knihy
Co nezavály písky Mezopotámie
7. Jan Kubalčík: Národ: definice a interpretace. Zamyšlení nad knihou
Rogera Scrutona O potřebnosti národů
8. Filip Tuček: Turecký paradox. Proč Turecko není přes prohlubující se
spolupráci s EU členství o nic blíže, než bylo před deseti lety

Rozhovory
——————————————————————————-
9. Jakub Janda, Ondřej Šlechta: Roman Joch: Václav Klaus může být ponížen.
S poradcem premiéra o narušené evropské civilizační identitě, českém odporu
k Moskvě, Izraeli a návratu Václava Klause do stranické politiky

Studie
——————————————————————————-
10. Jan Bureš: Páchali čelní představitelé USA zločiny?
11. Tomáš Břicháček: Bude mít EU jednotný občanský zákoník? (2. díl). K
návrhu nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje

Zaujalo nás…
——————————————————————————-
12. Fareed Zakaria: Válka s Íránem? Nespěchejme

Revue Politika doporučuje
——————————————————————————-
13. Revue Politika doporučuje (11/2011)

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Zdeněk Koudelka: Zachovejme právo prezidentské milosti
——————————————————————————-
V souvislosti s udělením prezidentské milosti bývalé policistce odsouzené
za korupci se ozývají názory na zrušení tohoto práva. Každá pravomoc orgánu
veřejné moci se může užít tak, že se to jiným nelíbí. Nebo dokonce zneužít.
To však samo o sobě nemůže být důvodem pro její zrušení. Vždyť prezidentská
milost zachránila před vězením v kritické době otce rodiny, která se stala
obětí žhářského útoku ve Vítkově.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1564/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

2. Josef Mlejnek jr.: Bomba jménem Palikot
——————————————————————————-
Letošní polské parlamentní volby měly cosi společného s prezidentskými
volbami z roku 1990, které v Polsku znamenaly první plně soutěživé volební
klání po pádu komunismu (historické a průlomové volby z června 1989 za plně
svobodné označit nelze). Zvítězil v nich sice Lech Wałęsa, ale Polsko
zažilo šok z toho, že namísto premiéra Tadeusze Mazowieckého,
předpokládaného Wałęsova soupeře, se s Wałęsou ve druhém kole utkal
populista Stanisław Tymiński. Emigrant, žijící a podnikající v Kanadě a
Peru, podezíraný z toho, že je loutkou „starých struktur” ze Státní
bezpečnosti, tvrdě atakující komunistické i solidaritní elity coby údajné
strůjce jednoho velkého podvodu na voličích. Druhé kolo se tak proměnilo
v plebiscit proti extremismu, v němž sice Lech Wałęsa drtivě zvítězil,
nicméně pachuť z Tymińského zůstala.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1565/

3. David Hanák: Nepřátelé demokracie
——————————————————————————-
Nebývá zvykem, aby byl v Revue Politika uveřejněn článek bývalého
levicového politika. V případě článku Zlaté tele v právu docenta Zdeňka
Koudelky se tak stalo. Rád bych zde probral teze, které Koudelka ve svém
textu axiomaticky uvádí a z jejichž pozic kritizuje teorii materiálního
jádra ústavy coby teorii nedemokratickou, srovnatelnou s prameny práva
komunistického či nacistického.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1567/

4. Jan Frank: Chceme žít v politickém matrixu?
——————————————————————————-
Ta otázka se při pohledu na ekonomické problémy zadlužených západních zemí
včetně naší nabízí zas a znovu: Kde začíná a končí funkcionální logika a
morální opodstatnění státu coby nejrozsáhlejší ekonomicko-teritoriální
jednotky? Pro politiky je stát něčím samozřejmým, něčím, o čem se
nepochybuje: „Stát musí, stát by měl…” A to navzdory tezi těch samých
politiků, kteří tvrdí, že státní dluh je nebezpečím. Stát možná musí, ale
jen pokud víme proč. Ptejme se proto, jak přišel na svět současný
západoevropský stát a zda z této ideje opravdu nevyhnutelně vyplývá
neustále bující stát blahobytu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1569/

5. Bronisław Wildstein: Usmrkanci proti filozofovi. Proces s profesorem
Ryszardem Legutkem
——————————————————————————-
Proces, který dvojice polských gymnazistů (dnes už studentů) iniciovala
proti filozofu Ryszardu Legutkovi, je zcela kuriózní a precedentní.
Ztělesňuje jev stále dalekosáhlejších pokusů o umlčování „nekorektních”
osob, tedy těch, které neakceptují dnes dominující levicově-liberální
ortodoxii a rozšiřování soudní pravomoci za veškeré meze, včetně mezí
zdravého rozumu. Může vyjít najevo, že ve vztahu k žákům, kteří se snaží ze
školních prostor odstranit v Polsku tradiční krucifixy, ani k jejich
jednání nemá filozof právo použít hodnotících výrazů.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1575/

6. Ondřej Šlechta: Česká republika se chovala jako poskok. Recenze knihy
Co nezavály písky Mezopotámie
——————————————————————————-
Shodou okolností v době, kdy americká administrativa hovoří o definitivním
odchodu svých ozbrojených sil z Iráku, spatřila světlo světa kniha, která
bude oceňovaná i nenáviděná, budou se k ní vracet komentátoři s poukazem,
že věci v ní popisované se mohly při troše dobré vůle odehrát jinak, stejně
jako se najdou tací, kteří budou její závěry relativizovat. Buď jak buď,
nikdo jí nebude moci upřít, že je založena na faktech a hlubokých
profesních zkušenostech.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1572/

7. Jan Kubalčík: Národ: definice a interpretace. Zamyšlení nad knihou
Rogera Scrutona O potřebnosti národů
——————————————————————————-
Kniha se věnuje velmi aktuální otázce role národů a národních států
v současném světě, kde v diskusích intelektuálních elit převládá
přesvědčení o nutnosti posilování kompetencí nadnárodních autorit, či
dokonce konstituci autorit zcela nových. Autor zvláště přihlíží k situaci
Evropské unie a dalšímu prohlubování její integrace, jakož i ke specifické
situaci britského národa v rámci tohoto procesu. Jednoznačně se staví na
stranu národů a výmluvně a relevantně argumentuje ve prospěch jejich
legitimity.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1573/

8. Filip Tuček: Turecký paradox. Proč Turecko není přes prohlubující se
spolupráci s EU členství o nic blíže, než bylo před deseti lety
——————————————————————————-
Nejpozději po finanční krizi v roce 2008 a následné recesi, která byla
nejhlubší a nejzávažnější od roku 1929, začalo být zřejmé, že Spojené státy
– a potažmo Západ – ztrácejí svou dominanci.1 V nově nastupujícím
multilaterálním globálním uspořádání bude hrát stále významnější roli větší
množství relativně nových globálních aktérů. Pro Evropu je jedním
z nejdůležitějších Turecko. To dnes již nemá esenciální zájem na členství
v Evropské unii, jak tomu bylo dříve. Spíše se formuje nový model
spolupráce. Pro pochopení toho, proč je vznikající forma partnerství
Turecka s Evropskou unií z potenciálních alternativních modelů
pravděpodobně tou oboustranně nejvýhodnější, je nezbytné porozumět příčinám
tureckého vzestupu v poslední dekádě.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1570/

ROZHOVORY

9. Jakub Janda, Ondřej Šlechta: Roman Joch: Václav Klaus může být ponížen.
S poradcem premiéra o narušené evropské civilizační identitě, českém odporu
k Moskvě, Izraeli a návratu Václava Klause do stranické politiky

STUDIE

10. Jan Bureš: Páchali čelní představitelé USA zločiny?
——————————————————————————-
Politika Spojených států amerických po útocích 11. září 2001 a následná
válka s terorismem vyvolává již více než deset let značné kontroverze.
V USA se pomalu rozbíhá kampaň před prezidentskými volbami v roce 2012 a
lze očekávat, že právě tažení proti terorismu bude jedním z klíčových
témat. Barack Obama se ani po více než třech letech ve funkci nedokázal
plně vypořádat s „dědictvím” svého předchůdce. A pochybnosti o oprávněnosti
protiteroristické kampaně přetrvávají. Vojenská intervence v Afghánistánu a
především v Iráku, praxe mimořádného vydávání podezřelých (extraordinary
renditions) a držení osob podezřelých z terorismu na vojenské základně
v Guantánamu jsou z hlediska mezinárodního práva problematické asi nejvíce.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1568/

11. Tomáš Břicháček: Bude mít EU jednotný občanský zákoník? (2. díl). K
návrhu nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje
——————————————————————————-
11. října 2011 předložila Evropská komise návrh nařízení o společné
evropské právní úpravě prodeje (Common European Sales Law, CESL). Za tímto
poměrně šedým, technicky znějícím titulem se skrývá projekt s velkou
politickou citlivostí, kterým pokračují letité snahy Komise o významnější
vkročení unijní legislativy do oblasti občanského práva. Komisařka Viviane
Redingová otevřeně hovoří o tom, že by měl pomoci vydláždit cestu k
evropskému občanskému zákoníku.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1574/

ZAUJALO NÁS…

12. Fareed Zakaria: Válka s Íránem? Nespěchejme
——————————————————————————-
V uplynulých dnech vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii velmi
vážnou zprávu o íránském jaderném programu. Argumentovala tím, že Írán
pravděpodobně experimentuje s technologiemi, které mu umožní vybudovat
nejen civilní jaderný program, ale i jadernou výzbroj. Takové zjištění je
v příkrém rozporu s tvrzeními bývalého šéfa MAAE Mohammeda El Baradeje,
stejně jako s pár let starým hodnocením amerických zpravodajských služeb.
Je otázka, jak tomu všemu rozumět. Írán sice vytváří robustní jaderný
program, ale nejsem si jistý, co přesně má za lubem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1577/

REVUE POLITIKA DOPORUČUJE

13. Revue Politika doporučuje (11/2011)
——————————————————————————-
Redaktoři Revue Politika se často setkávají se zajímavými   knihami,
časopisy, články nebo filmy. Nezřídka se o nich ale ví méně,   než by stálo
za to. Proto vznikla rubrika „Revue Politika doporučuje”, v   níž
příležitostně naleznete tipy, které by rozhodně neměly uniknout   vaší
pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1578/