Mezinárodní trestní soud

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás jménem Koalice pro Mezinárodní trestní soud (1) a české koalice
pro Mezinárodní trestní soud (2), abychom vyjádřili své hluboké znepokojení nad
nedokončeným procesem ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
(ICC).

V loňském roce obě komory Parlamentu udělily ústavní většinou souhlas k ratifikaci.
Tyto hlasy prokázaly širokou podporu, jakou má ICC v demokraticky zvoleném
Parlamentu České republiky a vládě.

Toto úsilí by nemělo přijít nazmar. Jako prezident České republiky máte pravomoc
formálně zakončit proces ratifikace uložením ratifikační listiny u Organizace
spojených národů a stvrdit tak dlouho očekávanou účast České republiky na
Mezinárodním trestním soudu. Vyzýváme Vás, abyste tento krok učinil co nejdříve.

ICC již není pouze teoretickým konceptem. V pěti letech své dosavadní existence
Soud provedl nezávislá vyšetřování, založil pracoviště ve všech státech, kde probíhá
vyšetřování a vydal 13 veřejných zatykačů na osoby, které údajně nesou největší
odpovědnost za brutální zločiny v Demokratické republice Kongu, Ugandě,
Středoafrické republice a Dárfúru. První případ ICC, kde je obžalovaným za válečné
zločiny v Demokratické republice Kongu Thomas Lubanga Dyilo, začal 26. ledna 2009.

Poslední zveřejněný zatykač na súdánského prezidenta Omar al-Bashira za zločiny
proti lidskosti a válečné zločiny přinesl obětem v Dárfúru novou naději, že
spravedlnost bude vykonána, a potvrdil, že nikdo nestojí nad právem. V souladu se
zásadou komplementarity všechny situace byly Soudu postoupeny státy, které byly
buď neschopny nebo neochotny samy tyto případy stíhat, s výjimkou Dárfúru, který
byl postoupen Radou bezpečnosti OSN.

Jsme přesvědčeni, že ratifikace Římského statutu je plně v zájmu České republiky a
v důsledku i obětí hrůzných zločinů páchaných po celém světě. Existence Soudu je
slovy bývalého Generálního tajemníka OSN Kofiho Annana „nejlepší šancí jakou
lidstvo kdy mělo, aby byla ukončena „kultura beztrestnosti““ za tyto zločiny. ICC má
obrovský potenciál odradit eventuální budoucí pachatele těchto brutálních zločinů.

Jsme si vědomi toho, že Vaše pochyby se částečně vztahují k souladu Římského
statutu s českým ústavním pořádkem. Úvodem je však nutno zdůraznit, že principy,
na kterých stojí Římský statut, jako úcta k lidským právům, jsou plně v souladu
s těmi, na nichž je založena česká Ústava. Rádi bychom také zdůraznili, že jakýkoliv
potenciální nesoulad ratifikaci nebrání, protože možné konflikty jsou vyřešeny
procedurou použitou při schvalování Statutu navrženou vládou a schválenou
Parlamentem. Na tomto závěru nic nemění ani rozhodnutí Ústavního soudu ve věci
Lisabonské smlouvy. V tomto rozhodnutí Ústavní soud nikde nezpochybnil převažující
doktrínu, že při konfliktu mezi ústavní normou a ustanovením mezinárodní smlouvy
schválené podle čl. 10a Ústavy se uplatní pravidlo lex specialis a taková smlouva tak
může mít aplikační přednost. Pro bližší odůvodnění tohoto závěru si Vás dovolujeme
odkázat na nedávný článek bývalého ústavního soudce a současného soudce ESD
prof. Malenovského. (3) Pokud však Vaše pochyby přetrvávají, vyzýváme Vás abyste
neprodleně využil Ústavou předvídaný postup a požádal o stanovisko Ústavní soud.

Máme plnou důvěru v to, že globální boj proti beztrestnosti pachatelů genocidy,
zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, ke kterému by měl přispívat každý stát na
světě včetně České republiky, pokládáte za krajně důležitý. Každá další ratifikace
Římského statutu učiní ICC silnějším a lépe vybaveným k plnění své primární role,
tedy předcházet páchání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Ještě jednou Vás vyzýváme, abyste co nejdříve podepsal ratifikační listinu, uložil ji u
Organizace spojených národů, a připojil se tak k již 108 státům světa odhodlaným
bojovat proti beztrestnosti pachatelů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných
zločinů.

S úctou

Jiří Kopal, předseda, Liga lidských práv
Bill Pace, Convenor, Koalice pro Mezinárodní trestní soud

Contact:
– Jan Kratochvíl, právník Ligy lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno,
, tel. +1 786 302 0464
– Luisa Mascia, Europe Coordinator CICC, , tel: +32 485 927957

Poznámky:
(1) Coalition for the International Criminal Court zahrnuje 2 500 organizací z celého světa, které společně pracují pro posílení mezinárodní spolupráce s ICC; zajištění aby Soud byl spravedlivý, efektivní a nezávislý; aby spravedlnost byla viditelná a univerzální; a prosazování silnějších vnitrostátních zákonů, které poskytnou spravedlnost obětem válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy.

(2) Liga lidských práv, Amnesty International Česká republika, Člověk v tísni, Europeum, Občanské Bělorusko, Česká ženská lobby: Aperio, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Otevřená společnost, proFem, Rosa, Rozkoš bez rizika, Soroptimist International – Pražský klub, Unie katolických žen, UNIPA,
projekt Magdala České katolické charity, Žába na prameni.

(3) Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních o integračních smlouvách v ČR, Právník
4/2009.